Ticketshopwebsite

Ticketshop

tikketnation biedt een platform aan voor organisatoren van evenementen om via elektronische weg hun tickets verkopen.

Alle evenementen die op de website worden geregistreerd door de organisatoren vallen onder hun verantwoordelijkheid. tikketnation kan niet aangesproken worden door 3de door wijzigen van datum annulaties van evenementen enz. Deze wijzigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren voor 100%. De organisatoren bepalen de ticketprijs. De ticketprijzen die via tikketnation aangeboden worden mogen niet hoger liggen dan een ander verkoopkanaal. De tickets zijn beschikbaar voor verkoop via de website tot 6 uur voor de vermelde uitvoeringsdatum/uur, tenzij anders bepaald door de organisator. De organisator dient alle redelijke middelen in te zetten om de informatie door hem verstrekt op deze website correct en up-to-date te houden.

De tarieven die tikketnation hanteert, worden kenbaar gemaakt op hun website. Deze zijn echter niet bindend en kunnen mogelijks variëren door een wijziging in vraag van de organisator.

tikketnation treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering en verkoop van tickets en de elektronische aflevering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein. Het ticket wordt verstrekt onder de vorm van een elektronisch document dat door de koper kan worden uitgeprint. Elke ticket bevat een unieke nummer. Enkel de eerste aanbieder van het ticket heeft een geldig toegangsbewijs. Bij poging tot fraude geldt de identiteit van de koper die vermeld wordt op het ticket als bewijs. Elke ticketverkoop gebeurt pas na ontvangst van de verschuldigde geldsom via een online betaling op de website van tikketnation. De verschuldigde geldsom dient uiterlijk binnen de 7 dagen werkdagen betaald te worden. Bij het verstrijken van deze termijn zal de bestelling geannuleerd worden.

De klant die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en tikketnation behouden zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper.

Controleer voordat u uw tickets aankoopt steeds goed of u de juiste tickets heeft gekozen. tikketnation en de organisator nemen geen verkochte tickets terug. Indien een evenement buiten is, en op de dag van het evenement is er slecht weer zal alles door blijven gaan. Tickets worden niet terug betaald.

Indien de organisator zijn evenement annuleert, worden de online tickets, hetzij terugbetaald door tikketnation. De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, het design en de functionaliteiten, de foto’s en illustraties maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten in hoofde van tikketnation dan wel van organisatoren of andere derden waarmee tikketnation afspraken maakte. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van tikketnation. Het opslaan van informatie van de website van tikketnation of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.

tikketnation of de organisatoren kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van tikketnation of de organisatoren. tikketnation is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer, maar niet uitsluitend, als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten en servercapaciteitsproblemen. tikketnation dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

De koper en de organisatoren gaan uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. tikketnation behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te weigeren of te schorsen.

De verhoudingen tussen de klant en tikketnation worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Leuven. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.

Bij het gebruik of het bezoeken van onze site, bent u gehouden akkoord te gaan met deze voorwaarden en ze na te leven. tikketnation houdt zich het recht voor voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site, tenzij anders vermeld. U neemt dus best regelmatig kennis van deze Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid.

Website

A. Gebruiksvoorwaarden & wettelijke informatie:

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.tikketnation.eu Mogen wij U vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van tikketnation.eu Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacy beleid van tikketnation.eu (zie hieronder), dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

tikketnation.eu, behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacy beleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacy beleid zullen aangepast worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden de dag na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacy beleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacy beleid van kracht en raadpleegbaar op de website.

B: Intellectuele eigendomsrechten:

De gebruiker erkent dat de website van tikketnation.eu teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en tikketnation.eu of derden toebehoren.

tikketnation.eu laat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van tikketnation.eu de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

C: Internet communicatieplatform:

De website is een Internet communicatieplatform dat de gebruiker mogelijkheden biedt tot interactie tikketnation.eu biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde info van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden via de website werden uitgewisseld en meegedeeld. Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en berichten te versturen naar de website. U zal hierbij de algemene beginselen van Nettiquette (i.e. de set van gedragsregels in verband met behoorlijk gebruik van het Internet) respecteren tikketnation.eu behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering. De gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat tikketnation.eu de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door anderen bekeken kunnen worden, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte werd gebracht.

D: Ongeoorloofd gebruik van de website:

U verbindt zich er onder meer toe om: (I) de informatie waartoe u toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (II) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (III) de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (IV) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

E: Aansprakelijkheid:

tikketnation.eu neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. tikketnation.eu biedt de website aan “zoals ze is”, zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Indien u over bepaalde informatie zekerheid wenst, dient u rechtstreeks contact op te nemen met tikketnation.eu (via info@tikketnation.eu ) De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. tikketnation.eu behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website. Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat tikketnation.eu hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. tikketnation.eu is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie die door tikketnation.eu zelf op de website werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade ten gevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. tikketnation.eu is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website.

Voor de technische realisatie van de website wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. tikketnation.eu kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem, database of server. U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data. Enkel wie verkiest informatie van ons te ontvangen, zal in onze database opgenomen worden. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@tikketnation.eu.